Използвате стара версия на вашия браузър. Моля, свалете последната версия на браузъра за оптимално шопинг изживяване. Благодаря, разбрах.

  1. ПРЕДМЕТ

  Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days, които уреждат правилата за използването на fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days, включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.

  2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

  2.1. „Данте интернешънъл“ СА (S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.) е дружество със седалище и адрес на управление в Румъния, Букурещ, шосе „Virtutsii“ № 148, сектор 6, с адрес за кореспонденция Bucharest Nord 15-23 окръг Ilfov в Swan офис парк с рег. № в Търговския регистър на Румъния J40/372/23.01.2002, ЕИК RO14399840 и идентификационен номер по ДДС в България: BG3075208935.

  2.2. S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. администрира електронния магазин Fashion Days, под формата на сайта fashiondays.bg, както и мобилното приложение Fashion Days (наричани за краткост „Платформата“). S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. щe бъде наричано за краткост по-долу ФД.

  2.3. Можете да се свържете с ФД на посочения по-горе адрес, на телефон 0700 17 660 или на и-мейл адрес fashion@fashiondays.bg. Телефонът за връзка е платен. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „За връзка с нас“ в Платформата

  3. ДЕФИНИЦИИ

  3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

  3.2 Продавач – „Данте интернешънъл“ С.А., наричано за краткост ФД.

  3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса fashiondays.bg и неговите поддомейни

  3.4. Платформата – Сайта или мобилното приложение Fashion Days.

  3.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от ФД (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ФД и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

  3.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

  3.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

  3.8. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

  3.9. Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува

  3.10. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача

  3.11. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ФД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ФД, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

  3.12. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

  3.13. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката ФД или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

  3.14. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

  3.15. Съдържание

  • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

  • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ФД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

  • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

  • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

  • данни относно Продавача.

  3.16. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции от ФД или от дружество от групата от дружества, към които принадлежи ФД, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

  3.17. Групата от дружества, към които принадлежи ФД - i) всяко дружество, в което „Данте интернешънъл“ С.А. (румънско юридическо лице със седалище  и адрес на управление: Букурещ, ул. Şoseaua Virtuții № 148, 6-ти район (Bucharest, Şoseaua Virtuții no. 148, 6th district), вписано в румънския Търговски регистър под номер J40/372/23.01.2002, единен данъчен регистрационен номер RO14399840) пряко или косвено притежва 50% или повече от дяловете или акциите с право на глас; или (ii) всяко дружество, което пряко или косвено притежва 50% или повече от дяловете или акциите с право на глас във ФД; или (iii) всяко дружество, което пряко или косвено управлява или е под управлението на дружество, което е описано в (i) или (ii).

  3.18 Транзакция – действието от страна на ФД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

  3.19. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

  3.20. Препоръчителни цени - цените на Платформата, показани като препоръчителни са тези, препоръчани от прозводителя на съответната марка Стока или от доставчиците на ФД. ФД показва тези цени на Платформата близо до цената, на която ФД предлага съответната Стока на Клиентите си.

  3.21. “Плащане с 1 клик” – услуга за плащане, предоставена от ФД за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS и за сайта fashiondays.bg, достъпен през мобилно или стационарно компютърно устройство, представляваща система за плащане, която е интегрирана в мобилното приложение на Fashiondays и сайта fashiondays.bg и е достъпна за Купувачите, чрез която те могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн и която услуга може да бъде активирана чрез мобилното приложение на Fashiondays или сайта fashiondays.bg.

  3.22. Token – криптиран уникален код, свързан с картата на Купувача след онлайн плащане и активирането на услугата “Плащане с 1 клик”, който може да бъде използван от Купувача за “Плащане с 1 клик”, който код е създаден и се съхранява от картовия оператор, с който ФД работи (PayU).

  3.23. “АЛГОРИТЪМ НА ТЪРСЕНЕ” алгоритъмът за търсене е автоматизиран и се състои от 3 компонента: съответствието на текста (резултат, представляващ съвпадението между думата за търсене и данните за продукта), популярността на продукта в платформата ФД и неговото представяне в това търсене (интереса на потребителите с течение на времето към продукта за съответното търсене).

  Временни промени (напр. промоционален период), прилагане на филтри, услуги, предлагани на платформата ФД няма да оказват влияние при изчисляването и прилагането на алгоритъма.

  4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  4.1. Общите условия на ФД обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

  4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

  4.3. ФД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна нище ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

  4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

  4.5. ФД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ФД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

  4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ФД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

  4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

  4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ФД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

  5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ФД от негово име.

  5.2. ФД ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ФД прави по електронен път (имейл) или по телефона.

  5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ФД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

  5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

  5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

  6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

  6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

  6.2. ФД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ФД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на ФД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ФД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

  6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата начини за контакт в раздел „Помощ”.

  6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, ФД си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

  6.5. ФД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

  6.6. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

  6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ФД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които ФД прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ФД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

  6.8. При избран от Клиента / Купувача начин на плащане по направена поръчка: плащане при доставка (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн / от разстояние), Продавачът начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса в размер на 2 лв. с ДДС за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка.

  6.9. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

  7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

  Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

  8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на ФД.

  8.2. ФД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

  8.3. Нищо в сключения между ФД и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ФД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ФД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ФД.

  8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

  8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ФД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ФД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ФД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

  8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ФД няма да се счита за съгласие от страна на ФД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ФД.

  8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ФД.

  9. ПОРЪЧКА

  9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

  9.2. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

  9.3. Потвърждавайки Поръчката, ФД потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

  9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ФД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на ФД да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който ФД ще изпълни поръчката.

  9.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на ФД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

  9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

  • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

  • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

  • Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

  9.7. Продавачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ФД в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ФД. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес Dante Interational S.A., Fashion Days, Strada Italia, Nr: 1-7, Europolis Logistics Park 077040, Chiajna, Romania, като междувременно уведоми Продавача за това на fashion@fashiondays.bg или на посочения в Сайта телефон. Купувачът може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на ФД намиращ се в секция „Моят профил“. В този случай, куриер, изпратен от ФД ще вземе Стоките от адреса, посочен от Купувача.

  9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

  • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

  • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

  9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

  9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от ФД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

  9.11. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими продукти“, в която може да създава Списъци.

  10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

  Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

  • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

  • при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  • при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

  • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

  • при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

  • при всички други случаи, предвидени със закон.

  11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  11.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ФД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

  11.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на ФД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. ФД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че ФД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. ФД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

  11.3. С предоставянето на свои данни на ФД (включително и-мейл) Клиентът /Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват ФД или трети лица, партньори на ФД, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ФД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.

  11.4. С предоставянето на свои лични данни на ФД Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на ФД, регистрирано в регистъра на румънското Национално надзорно ведомство за обработване на лични данни под № 6606 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

  12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

  12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

  12.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

  12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

  12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

  12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

  • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“

  • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“

  • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

  12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:

  • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“

  • препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“

  • Наличност на Стоки

  12.5. След покупката на Стока или Услуга, ФД ще изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно:

  • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга

  12.6. Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.5 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Fashion Days или като се свърже с Fashion Days за тази цел.

  12.7. Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във вняко съобщение или като се свържете с Fashion Days.

  13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

  13.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

  13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

  13.3. (1) Плащането с 1 клик е бърз начин за плащане през мобилното приложение на Fashion Days или сайта fashondays.bg чрез дебитна или кредитна карта, което се извършва само с един клик чрез помоща на Token-а на картата без да има нужда от въвеждане на данни на картата при всяка транзакция.

  (2) Методът “Плащане с 1 клик” може да се активира по всяко време, след като създадеш своя акаунт, при регистрирането на нова поръчка, която да се плати с карта.

  (3) Клиентът/Потребителят може да активира опцията „Плащане с 1 клик“ към момента, в който той прави поръчка и избере плащане чрез дебитна или кредитна карта, след което избере да активира тази опция. Процесът на активация е същия, като описания в ал. 2, като след завършването му Клиентът/Потребителят плаща, съответно завършва Поръчката. След потвърждението за плащане, Купувачът може да използва картата си отново чрез Token-а.

  (4) Клиент/Потребител може да активира опцията „Плащане с 1 клик“, ако е направил Поръчка, избрал е плащане чрез дебитна или кредитна карта, но не е активирал „Плащане с 1 клик“. След получаване на потвърждението за извършено плащане Купувачът ще получи възможността да запази данните на банковата си карта по гореописания начин. След това Клиентът ще може да използва картата си за бъдещи плащания, използвайки Token-а.

  (5) Клиент с активна опция за “Плащане с 1 клик” няма да има нужда да попълва всеки път данните на своята карта. С въвеждането на данните на картата си Клиентът/Потребителят/Купувачът потвърждава, че е бил информиран и е съгласен с условията за ползване на Платформата по отношение на “Плащане с 1 клик”, както и изричното си съгласие тези данни да бъдат използвани чрез Token-а за следващи транзакции.

  (6) Клиентът/Потребителят/Купувачът може да въведе данните на повече от една свои дебитни или кредитни карти за плащане, за които може да се активира опцията “Плащане с 1 клик”. Данните на всяка карта ще бъдат свързани с различен Token. Клиентът може по всяко време да изтрие всеки Token за всяка карта.

  13.4. В случай, че в акаунта на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

  13.5. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

  13.6. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

  13.7. ФД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Купувачът си е купил Продукт, предлаган на Платформата от ФД. Купувачът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: fashion@fashiondays.bg.

  13.8. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

  13.9. Купувачът ще разполага със запис на издадените му от ФД фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

  13.10. В случай, че в акаунтът на Клиента/Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

  14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

  14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

  14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл fashion@fashiondays.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

  14.3. Условията на доставката за продуктите, предлагани от Fashion Days се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.

  15. ГАРАНЦИИ

  15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

  15.2. Някои от Стоките са с гаранционни сертификати, издадени от производителя, а други са издадени от ФД.

  15.3. Гаранционните сертификати, издадени от самия ФД, могат да бъдат намерени на Платформата.

  15.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

  15.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:


   

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


   

  До ………………………


   

  /името на търговеца/


   

  ……………………………………………………………………..


   

  /адрес, ЕИК/


   

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


   

  …………………………………………………. /описание на продукта/


   

  Стоката е поръчана на ………………….


   

  Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/


   

  ………………………………………………………………………../Име на потребителя/


   

  гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/


   


   

  ………………. …………………………….


   

  /Дата/ /Подпис на потребителя


   


   

  16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

  Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

  17. ОТГОВОРНОСТ

  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

  18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

  19. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

  Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

  20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

  22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

  23. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

  Настоящият договор е предмет на румънското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между ФД и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните румънски съдилища в Община Букурещ без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.

  1. ПРЕДМЕТ

  Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days, които уреждат правилата за използването на fashiondays.bg и мобилното приложение Fashion Days, включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.

  2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

  2.1. „Данте интернешънъл“ СА (S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.) е дружество със седалище и адрес на управление в Румъния, Букурещ, шосе „Virtutsii“ № 148, сектор 6, с адрес за кореспонденция Bucharest Nord 15-23 окръг Ilfov в Swan офис парк с рег. № в Търговския регистър на Румъния J40/372/23.01.2002, ЕИК RO14399840 и идентификационен номер по ДДС в България: BG3075208935.

  2.2. S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. администрира електронния магазин Fashion Days, под формата на сайта fashiondays.bg, както и мобилното приложение Fashion Days (наричани за краткост „Платформата“). S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. щe бъде наричано за краткост по-долу ФД.

  2.3. Можете да се свържете с ФД на посочения по-горе адрес, на телефон 0700 17 660 или на и-мейл адрес fashion@fashiondays.bg. Телефонът за връзка е платен. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „За връзка с нас“ в Платформата

  3. ДЕФИНИЦИИ

  3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

  3.2 Продавач – „Данте интернешънъл“ С.А., наричано за краткост ФД.

  3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса fashiondays.bg и неговите поддомейни

  3.4. Платформата – Сайта или мобилното приложение Fashion Days.

  3.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от ФД (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ФД и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

  3.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

  3.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

  3.8. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

  3.9. Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува

  3.10. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача

  3.11. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ФД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ФД, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

  3.12. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

  3.13. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката ФД или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

  3.14. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

  3.15. Съдържание

  • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

  • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ФД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

  • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

  • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

  • данни относно Продавача.

  3.16. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции от ФД или от дружество от групата от дружества, към които принадлежи ФД, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

  3.17. Групата от дружества, към които принадлежи ФД - i) всяко дружество, в което „Данте интернешънъл“ С.А. (румънско юридическо лице със седалище  и адрес на управление: Букурещ, ул. Şoseaua Virtuții № 148, 6-ти район (Bucharest, Şoseaua Virtuții no. 148, 6th district), вписано в румънския Търговски регистър под номер J40/372/23.01.2002, единен данъчен регистрационен номер RO14399840) пряко или косвено притежва 50% или повече от дяловете или акциите с право на глас; или (ii) всяко дружество, което пряко или косвено притежва 50% или повече от дяловете или акциите с право на глас във ФД; или (iii) всяко дружество, което пряко или косвено управлява или е под управлението на дружество, което е описано в (i) или (ii).

  3.18 Транзакция – действието от страна на ФД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

  3.19. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

  3.20. Препоръчителни цени - цените на Платформата, показани като препоръчителни са тези, препоръчани от прозводителя на съответната марка Стока или от доставчиците на ФД. ФД показва тези цени на Платформата близо до цената, на която ФД предлага съответната Стока на Клиентите си.

  3.21. “Плащане с 1 клик” – услуга за плащане, предоставена от ФД за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS и за сайта fashiondays.bg, достъпен през мобилно или стационарно компютърно устройство, представляваща система за плащане, която е интегрирана в мобилното приложение на Fashiondays и сайта fashiondays.bg и е достъпна за Купувачите, чрез която те могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн и която услуга може да бъде активирана чрез мобилното приложение на Fashiondays или сайта fashiondays.bg.

  3.22. Token – криптиран уникален код, свързан с картата на Купувача след онлайн плащане и активирането на услугата “Плащане с 1 клик”, който може да бъде използван от Купувача за “Плащане с 1 клик”, който код е създаден и се съхранява от картовия оператор, с който ФД работи (PayU).

  3.23. “АЛГОРИТЪМ НА ТЪРСЕНЕ” алгоритъмът за търсене е автоматизиран и се състои от 3 компонента: съответствието на текста (резултат, представляващ съвпадението между думата за търсене и данните за продукта), популярността на продукта в платформата ФД и неговото представяне в това търсене (интереса на потребителите с течение на времето към продукта за съответното търсене).

  Временни промени (напр. промоционален период), прилагане на филтри, услуги, предлагани на платформата ФД няма да оказват влияние при изчисляването и прилагането на алгоритъма.

  4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  4.1. Общите условия на ФД обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

  4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

  4.3. ФД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна нище ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

  4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

  4.5. ФД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ФД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

  4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ФД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

  4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

  4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ФД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

  5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ФД от негово име.

  5.2. ФД ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ФД прави по електронен път (имейл) или по телефона.

  5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ФД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

  5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

  5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

  6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

  6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

  6.2. ФД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ФД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на ФД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ФД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

  6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата начини за контакт в раздел „Помощ”.

  6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, ФД си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

  6.5. ФД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

  6.6. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

  6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ФД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които ФД прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ФД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

  6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

  7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

  Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

  8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на ФД.

  8.2. ФД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

  8.3. Нищо в сключения между ФД и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ФД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ФД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ФД.

  8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

  8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ФД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ФД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ФД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

  8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ФД няма да се счита за съгласие от страна на ФД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ФД.

  8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ФД.

  9. ПОРЪЧКА

  9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

  9.2. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

  9.3. Потвърждавайки Поръчката, ФД потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

  9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ФД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на ФД да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който ФД ще изпълни поръчката.

  9.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на ФД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

  9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

  • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

  • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

  • Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

  9.7. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ФД в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ФД. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес Dante international S.A., Fashion Days, A1 Industrial Business Park, Stefania str No. 4-6, Dragomiresti Vale, sat Dragomiresti Deal, Ilfov, Romania, RO-077096, като междувременно уведоми Продавача за това на fashion@fashiondays.bg или на телефон 0700 17 660. Купувачът може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на ФД намиращ се в секция „Моят профил“. В този случай, куриер, изпратен от ФД ще вземе Стоките от адреса, посочен от Купувача, а последният дължи за тази услуга такса в размер на 3 лв. за всеки генериран формуляр за връщане от секция „Връщане на продукти“. Един такъв формуляр може да съдържа Стоки само от една Поръчка. Таксата от 3 лв. ще бъде удържана от сумата, която Fashion Days ще възстанови на Клиента за върнатата Стока.

  9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

  • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

  • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

  9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

  9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от ФД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

  9.11. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими продукти“, в която може да създава Списъци.

  10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

  Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

  • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

  • при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  • при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

  • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

  • при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

  • при всички други случаи, предвидени със закон.

  11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  11.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ФД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

  11.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на ФД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. ФД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че ФД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. ФД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

  11.3. С предоставянето на свои данни на ФД (включително и-мейл) Клиентът /Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват ФД или трети лица, партньори на ФД, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ФД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.

  11.4. С предоставянето на свои лични данни на ФД Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на ФД, регистрирано в регистъра на румънското Национално надзорно ведомство за обработване на лични данни под № 6606 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

  12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

  12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

  12.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

  12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

  12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

  12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

  • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“

  • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“

  • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

  12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:

  • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“

  • препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“

  • Наличност на Стоки

  12.5. След покупката на Стока или Услуга, ФД ще изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно:

  • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга

  12.6. Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.5 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Fashion Days или като се свърже с Fashion Days за тази цел.

  12.7. Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във вняко съобщение или като се свържете с Fashion Days.

  13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

  13.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

  13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

  13.3. (1) Плащането с 1 клик е бърз начин за плащане през мобилното приложение на Fashion Days или сайта fashondays.bg чрез дебитна или кредитна карта, което се извършва само с един клик чрез помоща на Token-а на картата без да има нужда от въвеждане на данни на картата при всяка транзакция.

  (2) Методът “Плащане с 1 клик” може да се активира по всяко време, след като създадеш своя акаунт, при регистрирането на нова поръчка, която да се плати с карта.

  (3) Клиентът/Потребителят може да активира опцията „Плащане с 1 клик“ към момента, в който той прави поръчка и избере плащане чрез дебитна или кредитна карта, след което избере да активира тази опция. Процесът на активация е същия, като описания в ал. 2, като след завършването му Клиентът/Потребителят плаща, съответно завършва Поръчката. След потвърждението за плащане, Купувачът може да използва картата си отново чрез Token-а.

  (4) Клиент/Потребител може да активира опцията „Плащане с 1 клик“, ако е направил Поръчка, избрал е плащане чрез дебитна или кредитна карта, но не е активирал „Плащане с 1 клик“. След получаване на потвърждението за извършено плащане Купувачът ще получи възможността да запази данните на банковата си карта по гореописания начин. След това Клиентът ще може да използва картата си за бъдещи плащания, използвайки Token-а.

  (5) Клиент с активна опция за “Плащане с 1 клик” няма да има нужда да попълва всеки път данните на своята карта. С въвеждането на данните на картата си Клиентът/Потребителят/Купувачът потвърждава, че е бил информиран и е съгласен с условията за ползване на Платформата по отношение на “Плащане с 1 клик”, както и изричното си съгласие тези данни да бъдат използвани чрез Token-а за следващи транзакции.

  (6) Клиентът/Потребителят/Купувачът може да въведе данните на повече от една свои дебитни или кредитни карти за плащане, за които може да се активира опцията “Плащане с 1 клик”. Данните на всяка карта ще бъдат свързани с различен Token. Клиентът може по всяко време да изтрие всеки Token за всяка карта.

  13.4. В случай, че в акаунта на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

  13.5. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

  13.6. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

  13.7. ФД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Купувачът си е купил Продукт, предлаган на Платформата от ФД. Купувачът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: fashion@fashiondays.bg.

  13.8. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

  13.9. Купувачът ще разполага със запис на издадените му от ФД фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

  13.10. В случай, че в акаунтът на Клиента/Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

  14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

  14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

  14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл fashion@fashiondays.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

  14.3. Условията на доставката за продуктите, предлагани от Fashion Days се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.

  15. ГАРАНЦИИ

  15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

  15.2. Някои от Стоките са с гаранционни сертификати, издадени от производителя, а други са издадени от ФД.

  15.3. Гаранционните сертификати, издадени от самия ФД, могат да бъдат намерени на Платформата.

  15.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

  15.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:


   

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


   

  До ………………………


   

  /името на търговеца/


   

  ……………………………………………………………………..


   

  /адрес, ЕИК/


   

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


   

  …………………………………………………. /описание на продукта/


   

  Стоката е поръчана на ………………….


   

  Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/


   

  ………………………………………………………………………../Име на потребителя/


   

  гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/


   


   

  ………………. …………………………….


   

  /Дата/ /Подпис на потребителя


   


   

  16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

  Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

  17. ОТГОВОРНОСТ

  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

  18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

  19. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

  Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

  20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

  22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

  23. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

  Настоящият договор е предмет на румънското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между ФД и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните румънски съдилища в Община Букурещ без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.

  Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на ФД, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо румънско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

  Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за конфиденциалност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

  Кои сме ние и как да се свържете с нас?

  ФД е търговското наименование на „ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ С.А. (DANTE INTERNAȚIONAL S.A.), румънско юридическо лице със седалище: Букурещ, ул. Şoseaua Virtuții № 148, 6-ти район (Bucharest, Şoseaua Virtuții no. 148, 6th district), вписано в Търговския регистър под номер J40/372/23.01.2002, единен данъчен регистрационен номер RO14399840 (наричано по-долу „ФД“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

  Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на ФД, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес data.protection@fashiondays.com или по обикновена поща или куриер до адрес Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на ФД.

  Кои категории лични данни обработваме ние?

  Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:Когато си създавате акаунт във ФД, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;

  • Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на ФД като: снимка, пол, прякор, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;
  • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.
  • Когато решите да използвате услугата „Моите предпочитания“, вие ни предоставяте информация като: име, предпочитан пол, предпочитан номер/размер, предпочитана марка

  Освен това ви предлагаме да се регистрирате в платформата на ФД чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на ФД. Можете да разгледате политиките за конфиденциалност на Facebook и Google като последвате следните връзки:

  https://www.facebook.com/about/privacy

  https://policies.google.com/privacy

  Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

  В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

  Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

  Какви са целите и основанията на обработването?

  Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

  1. Предоставяне на услуги на ФД във Ваша полза

  Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

  - създаване и управление на профил в платформата на ФД;

  - обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

  - разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

  - връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

  - възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

  - отпускане на кредит чрез eCredit, в сътрудничество с нашите партньори „БНП Париба Лични Финанси“ АД и „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“;

  - оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на ФД;

  - ползване услугата „Моите предпочитания“

  Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ФД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

  2. Усъвършенстване на нашите услуги

  Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

  Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

  3. Маркетинг

  Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения от ФД или от името на дружество от групата от дружества, към които принадлежи ФД, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

  В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

  ·         промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“;

  ·         използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като

  ·         се свържете с ФД, използвайки данните за контакт по-горе.

  В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

  4. Защита на нашите законни интереси

  Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

  - мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на ФД срещу кибератаки;

  - мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

  - мерки за управление на различни други рискове.

  Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

  Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

  Колко време пазим Вашите лични данни?

  По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт във ФД. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

  На кого изпращаме Вашите лични данни?

  В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

  - дружества от групата от дружества, към които принадлежи ФД;

  - доставчици на куриерски услуги;

  - доставчици на платежни/ банкови услуги;

  - доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

  - доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

  - застрахователни компании;

  - доставчици на ИТ услуги;

  - други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

  Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

  Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

  Като общо правило Вашите лични данни се съхраняват и обработват в целия Европейски съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП). В случай, че Вашите лични данни се прехвърлят извън Европейския съюз или ЕИП, прехвърлянето ще бъде извършено:

  (а) въз основа на решение на Европейската комисия, с което тя решава, че съответна трета страна предоставя адекватно ниво на защита ,

  (б) въз основа на обвързващи корпоративни правила или

  (c) въз основа на стандартни договорни условия, приети от Европейската комисия.

  Освен това, ако установим, че една от тези мерки не е достатъчна, за да осигури адекватно ниво на защита, за всеки отделен случай, ще приемем допълнителни технически и/или организационни мерки за сигурност в съответствие с препоръките на Европейската комисия. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, изброени по-горе, за да научите повече за страните, в които прехвърляме Ваши данни, както и гаранциите, които сме въвели по отношение на тези трансфери.

  Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

  Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

  Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

  Ние използваме услугата за обработване на плащания PayU за извършване на плащанията. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

  Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

  Какви са Вашите права?

  Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

  Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

  За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

  Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт във ФД. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

  Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

  Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

  Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

  Достъп

  Можете да ни помолите:

  - да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

  - да предоставим копие от тези данни;

  - да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

  Поправяне

  - Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

  - Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

  Изтриване на данни

  Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

  - те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

  - Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

  - упражнявате законно право на възражение; или

  - те са били незаконно обработвани; или

  - е налице правно задължение в тази връзка.

  Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

  - за да се изпълни законово задължение; или

  - за да се установи, упражни или защити правна претенция;

  Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

  Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си във ФД и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от ФД, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и ФД няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила във ФД с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

  Ограничаване на обработването на данни

  Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

  - тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

  - обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или

  - те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

  - Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

  Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

  - ако имаме Вашето съгласие; или

  - за да се установи, упражни или защити правна претенция; или

  - за да се защитят правата на ФД или на друго физическо или юридическо лице.

  Преносимост на данните

  Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

  - обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

  - обработването се извършва с автоматично средство.

  Право на възражение

  Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

  Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

  Вземане на автоматични решения

  Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

  - поражда правни последици за Вас; или

  - Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

  Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

  - ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;

  - е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или

  - се базира на Вашето изрично съгласие.

  Жалби

  Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган относно обработката на Вашите лични данни. Съгласно действащото законодателство водещият надзорен орган за всички компании от групата на ФД е в Румъния. Данните за контакт с Надзорния орган за защита на данните в Румъния са както следва:

  - Национален надзорен орган за обработка на лични данни B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, postal code 010336, Bucharest, Romania, Телефон: +40.318.059.211 или +40.318.059.212;

  Данни за контакт с Надзорния орган по защита на данните в България са: Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон:  02/91-53-519 или  02/91-53-555, Електронна поща: kzld@cpdp.bg

  Без да се засяга вашето законово право да подадете жалба до надзорния орган, моля свържете се първо с нас и гарантираме, че ще направим всичко възможно, за да разрешим проблемите Ви по взаимно съгласие, по електронна поща на следния адрес: data.protection@fashiondays.com

  - по обикновена поща или куриер до адрес: Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County - като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на ФД.

  Напомняме Ви, че можете да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на ФД по всяко време, като изпратите своето искане до някой от посочените адреси за уведомления.